+48 501 301 737

biuro@przedszkolepodwodnakraina.pl

DOBRY START DLA TWOJEGO DZIECKA BAWIĄC SWOJE DZIECI UCZ

Procedura udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej
w NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU PODWODNA KRAINA
w GDAŃSKU

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017r. poz.1591).

Cel procedury:

 1. Uszczegółowienie sposobu postępowania w stosunku do dziecka, któremu potrzebna jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

 2. Usprawnienie działań nauczycieli w przedmiocie przygotowywania opinii o dziecku, opracowania indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego.

 3. Określenie zasad dokumentowania podejmowanych działań w ramach pomocy psychologiczno –pedagogicznej.

I. Postępowanie wobec dziecka, którego należy objąć pomocą psychologiczną

1.Ustala się następujący tryb postępowania wobec dziecka, którego należy objąć pomocą psychologiczno – pedagogiczną:

 1. w przypadku, gdy nauczyciel stwierdzi, że dziecko wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej ( potrzeby rozwojowe lub edukacyjne) przekazuje informację dyrektorowi Przedszkola, który jest jednocześnie koordynatorem ds. pomocy psychologiczno- pedagogicznej.(załącznik nr 1)

2. Koordynator ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

 1. informuje nauczycieli o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie bieżącej z nim pracy,

 2. w razie potrzeby – we współpracy z nauczycielami lub specjalistami planuje i koordynuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w ramach zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów oraz bieżącej pracy z uczniem lub

 3. stwierdza, że konieczne jest objęcie dziecka dodatkową pomocą psychologiczno-pedagogiczną jedną (lub kilkoma) z form określonych w rozporządzeniu z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

3. W przypadku konieczności objęcia ucznia dodatkową pomocą psychologiczno-pedagogiczną  dyrektor:

 1. ustala formy udzielania pomocy oraz okres ich udzielania, wymiar godzin, w których będą realizowane,

 2. przekazuje pisemnie i niezwłocznie rodzicom dziecka informację o ustalonych formach pomocy, okresie ich udzielania oraz wymiarze godzin.(załącznik nr 3)

4. Planując udzielanie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej nauczyciele i specjaliści współpracują z rodzicami dziecka, a także – w zależności od potrzeb – z innymi osobami, poradniami lub organizacjami wymienionymi w rozporządzeniu.

5. Specjaliści udzielający konkretnym dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej wspierają nauczycieli w dostosowaniu sposobów i metod pracy do możliwości  psychofizycznych tych dzieci.

6. Nauczyciele i specjaliści udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej dziecku w formach o których mowa w rozporządzeniu, w czerwcu każdego roku oceniają efektywność udzielonej pomocy i formułują wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania dziecka.

7. W przypadku, gdy dziecko był już objęte pomocą psychologiczno-pedagogiczną koordynator ds. pomocy psychologiczno pedagogicznej planując udzielanie mu  pomocy psychologiczno-pedagogicznej, uwzględnia wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania dziecka.

II. Zasady przygotowywania opinii o uczniu

1.Jeżeli dziecko kierowane jest na badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej, za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, w celu stwierdzenia (potwierdzenia) zaburzeń i odchyleń rozwojowych opinię sporządza nauczyciel zgłaszający problem.

2.Opinia, o której mowa w ust.1, powinna zawierać szczególności następujące informacje:

 1. jakiego rodzaju trudności ma dziecko,

 2. jak funkcjonuje w grupie,

 3. jak się zachowuje się podczas pobytu w przedszkolu,

 4. czy regularnie uczęszcza do przedszkola,

 5. czy był objęty pomocą psychologiczno – pedagogiczną, w jakim okresie, w jakiej formie, jakie są efekty tej pomocy.

3.Jeżeli dziecko kierowane jest na zespół orzekający, opinia również powinna być sporządzona przez nauczyciela oddziału (nauczyciela zgłaszającego problem). Pedagog, logopeda, terapeuta mogą dołączyć własne uwagi. Opinia, o której mowa w ust.3, powinna w szczególności zawierać następujące informacje:

 1. czy wcześniej był składany wniosek do Zespołu Orzekającego,

 2. kiedy i czego dotyczył,

 3. charakterystyka dziecka obejmująca:
  – zachowanie – jeśli występują zaburzenia zachowania i zaburzenia emocjonalne należy opisać jak one się przejawiają,
  – opis zaobserwowanych objawów stanu zdrowia,
  – czy choroba ucznia wpływa na jego funkcjonowanie w przedszkolu,
  – czy rodzice wykazują zainteresowanie postępami dziecka w nauce, współpracują z nauczycielami, stosują się do zaleceń specjalistów opiekujących się dzieckiem.

4.W przypadku, gdy Zespół Orzekający w celu uzyskania informacji o problemach dziecka wystąpi o opinię do przedszkola, opinię tę sporządza nauczyciel oddziału (nauczyciel zgłaszający problem). Pedagog szkolny, logopeda, terapeuta, inny specjalista pracujący
z dzieckiem, mogą dołączyć własne uwagi. Opinia, o której mowa w ust.5, powinna zawierać:

 1. informację o rozpoznanych przez nauczycieli lub specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem jego indywidualnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwościach psychofizycznych, w tym mocnych stronach i uzdolnieniach;
  informację o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu, w tym występujących trudnościach,a w przypadku uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym objętych kształceniem specjalnym – wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania;

 2. informację o:
  – działaniach podjętych przez nauczycieli lub specjalistów w celu poprawy funkcjonowania dziecka w przedszkolu,
  – formach udzielonej mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej i okresie ich udzielania,
  – efektach podjętych działań i udzielanej pomocy,
  – wnioskach dotyczących dalszej pracy z dzieckiem mających na celu poprawę jego funkcjonowania.

 1. Orzeczenia i opinie poradni, a pomoc psychologiczno – pedagogiczna

 1. Przy planowaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni uwzględnia się zalecenia zawarte w tych dokumentach.

 1. Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym ustalanie: form udzielania pomocy, okresu ich udzielania, wymiaru godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane, jest zadaniem powołanego zespołu nauczycieli i specjalistów pracujących z dzieckiem.(załącznik nr 2)
  Ustalenia te są uwzględniane w opracowanym dla niego indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

 1. Dziecku objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program wychowania przedszkolnego do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych.
  Dostosowanie to następuje na podstawie opracowanego dla ucznia
  indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET) uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

 1. Indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny opracowuje się dla dziecka na okres roku albo etap edukacyjny ( określa orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego).

 1. Program opracowuje się w terminie do 30 dni od otrzymania przez przedszkole orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 1. Zespół niezwłocznie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia, opracowuje projekt programu.

 1. Dyrektor przedszkola zaprasza na zebranie zespołu rodziców dziecka.

 1. Kopię programu przekazuje rodzicom lub opiekunom prawnym dziecka, na ich wniosek, koordynator zespołu psychologiczno – pedagogicznego.                           Wzór programu stanowi załącznik nr 4 do niniejszej procedury.

 1. Dokumentowanie udzielanej w przedszkolu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 1. Nauczyciele i specjaliści udzielający uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej dokumentują to na kartach zajęć – indywidualnie dla każdego dziecka (załącznik nr 5)

 1. Do dokumentacji, o której mowa w ust.1., mają wgląd wszyscy nauczyciele i specjaliści oraz rodzice lub opiekunowie prawni dziecka w obecności koordynatora ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 1. Ustalenia końcowe

 1. Procedura obowiązuje wszystkich nauczycieli i specjalistów

 2. Procedura wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.