+48 501 301 737

biuro@przedszkolepodwodnakraina.pl

Nasze MOTTO :

KSZTAŁTUJEMY CZŁOWIEKA SUKCESU,  KTÓRY JEST KAPITANEM NA OKRĘCIE SWOJEGO ŻYCIA.

 • Umie wykorzystać swój potencjał.
 • Potrafi pokonać ograniczenia , które stają mu na drodze.
 • Nie zraża się niepowodzeniami tylko traktuje je jako kolejny element rozwoju.
 • Jest pełen pasji i entuzjazmu , z zapałem realizuje swoje marzenia.
 • Ma zdrowe poczucie własnej wartości.
 • Zna swoje słabe strony i wie , że musi nad nimi pracować.
 • Nie boi się nowych sytuacji i wyzwań.
 • Jest człowiekiem pogodnym i optymistycznym.
 • Nie boi się przyznać do popełnionych błędów.
 • Buduje przyjazne relacje z innymi.
 • Przejawia zachowania prospołeczne – jest gotowy do współdziałania w społeczeństwie.
 • Jest życzliwy i empatyczny – potrafi dostrzegać potrzeby innych ludzi i działać na ich rzecz.

Jeśli Ty również chcesz rozwinąć te cechy u swojej Pociechy to pobyt Twojego Dziecka w naszym przedszkolu na pewno w tym pomoże.

Razem z Tobą , Drogi Rodzicu, będziemy kształtować niepowtarzalną osobowość Twojego Dziecka . Razem będziemy obserwować jak się rozwija, zbiera kolejne pochwały i jak rośnie z Niego dobry i mądry człowiek.

Metody, którymi  pracujemy z dziećmi  prowadzą do uzyskania jasno określonego celu, jakim jest zapewnienie dziecku jak najlepszego startu w dorosłe życie. Mamy pełną świadomość , iż przez pierwsze 4 lata swojego życia każde Dziecko przyswaja największy zasób umiejętności . Naszą edukację opieramy na teorii rozwoju psychologii Lwa Wygotskiego, który uważał, że prawdziwa edukacja nie polega na samym przyswojeniu określonej wiedzy, ale na rozwijaniu u dzieci umiejętności uczenia się. Zdolność dziecka do jasnego i kreatywnego myślenia, planowania, realizowania tych planów i komunikacji jest o wiele ważniejsza od wiedzy jako takiej. Przyswajanie wiedzy będzie bowiem łatwiejsze dla dzieci, jeśli będą wiedzieć jak się uczyć.

W Podwodnej Krainie pracujemy w oparciu o program “WOKÓŁ PRZEDSZKOLA”,  wydawnictwo: MAC-EDUKACJA,autorzy:  Małgorzata Kwaśniewska , Joanna Lendzion,  Wiesława Żaba – Żabińska.

Główną zaletą w/w programu jest jego innowacyjna koncepcja, w której Autorki odwołują się do warstwicowej teorii wychowania i na niej budują strukturę treści w podziale na pięć warstw (biologiczną, psychologiczną, socjologiczną, kulturologiczną i duchową). Umiejętnie łączą również założenia teoretyczne z praktyką, odwołując się do koncepcji humanistycznej człowieka. Wskazują słusznie na potrzebę indywidualizacji w organizowaniu środowiska uczenia się dziecka. Program jest w pełni zgodny z nową podstawą programową.

Dziecko w wieku przedszkolnym charakteryzuje się cechami swoistymi dla tego okresu rozwojowego. Psy­cholodzy podkreślają, że są nimi głównie:

 • dominujący wpływ rodziny na osobowość dziecka,
 • dynamiczny rozwój fizyczny,
 • mimowolny charakter zaangażowania procesów poznawczych w rozwój intelektualny,
 • egoizm w kontaktach społecznych,
 • silnie emocjonalny stosunek do wykonywanych działań,
 • zabawowy charakter aktywności,
 • naturalna ciekawość świata.

Chociaż lista cech ujętych w sposób bardziej szczegółowy byłaby znacznie dłuższa, to te wystarczą, aby okre­ślić ogólny cel edukacji przedszkolnej, którym jest, według autorek programu, wspomaganie rozwoju dziecka poprzez świadome podejmowanie zorganizowanych działań edukacyjnych, przyczyniających się do aktyw­nego nabywania przez nie doświadczeń.

Pamiętać należy, że przedszkole jest dla dziecka pierwszym miejscem nabywania doświadczeń w instytucjonalnie zorganizowa­nym środowisku i w celowo zaplanowanym procesie. Dorośli (rodzice, nauczyciele), świadomi roli, jaką w życiu odgrywają pierwsze kontakty, relacje, wrażenia, odczucia, powinni dołożyć wszelkich starań, aby okres edukacji przedszkolnej był dla dziecka nie tylko obfity w korzystnie wpływające wydarzenia, ale przede wszystkim, aby odbywał się on w atmosferze wzajemnej życzliwości, zaufania, poszanowania praw, otwarcia na „inność”.

Pracując w oparciu o w/w program zrobimy wszystko, aby dziecko kończąc edukację przedszkolną w Podwodnej Krainie było szczęśliwe, bogate w doświadczenia, gotowe do ekspansji w nowym środowisku szkoły.

 

„Klucz do uczenia się”   – to program uzupełniający edukację w naszym przedszkolu.                 
Dzieci poddawane oddziaływaniom tego programu mają we krwi zastanawianie się przed podjęciem działania. Wiedzą, jak zadawać pytania, które pomogą im w zrozumieniu zagadnienia i są gotowe zrobić wysiłek, aby sprostać wyzwaniu. Potrafią rozwiązywać konflikty w sposób polubowny, są w stanie rozpoznawać uczucia swoje i innych osób. Cechuje je tolerancja i szacunek dla innych. Innymi słowy, są to dzieci myślące.

Dzieci takie zdobywają umiejętności, które można określić jako wyjątkowe, rozwijając wysokie poczucie własnej wartości i pewność siebie. Później w swoim codziennym życiu dzieci takie szybko zdobywają wiedzę.
Kluczowymi umiejętnościami, jakie dziecko musi rozwijać, aby osiągnąć sukces w szkole oraz dalszym życiu są umiejętności: samoregulacji, poznawcze oraz komunikatywne.

UMIEJĘTNOŚĆ SAMOREGULACJI – dziecko uczy się umiejętności tworzenia i realizacji planów oraz zachowań niezbędnych do skutecznego uczenia się. Dzięki ukształtowaniu takich zachowań dziecko nabywa zdolność kierowania własnymi myślami w sposób świadomy, celowy i zaplanowany.

UMIEJĘTNOŚCI POZNAWCZE – to rozwój intelektualny i kreatywny. Program “Klucz do uczenia się” rozwija u dziecka wszystkie rodzaje inteligencji: od matematyczno-logicznej, po ruchową czy muzyczną. Oprócz rozwoju intelektualnego program koncentruje się również na rozwoju kreatywności, czyli umiejętności znajdowania oryginalnych rozwiązań problemów.

UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKATYWNE – to nabywanie przez dziecko umiejętności rozumienia innych i bycia zrozumiałym. W tym celu dzieci pracują oraz bawią się w grupach, razem podejmując refleksję nad porażkami i świętując sukcesy.

Program podzielony jest na moduły tematyczne, z których każdy odpowiedzialny jest za rozwój poszczególnych kompetencji. „Klucz do uczenia się” jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego ustalonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.